Ministerul Sportului a emis un ordin care permite sancționarea contravențională a structurilor sportive care nu respectă ponderea de 40% a jucătorilor români

La data de 23 februarie 2023 a intrat în vigoare Ordinul nr. 84 din 09.02.2023 emis de către Ministerul Sportului prin intermediul căruia s-au aprobat Instrucțiunile de efectuare a controlului asupra structurilor sportive. Ambele documente normative au fost publicate în Monitorului Oficial nr. 156 din data de 23 februarie 2023.

Ordinul nr. 84/2023 vizează reglementarea modului de punere în aplicare a prevederilor art. 91 din Legea Educației Fizicii și Sportului nr. 69/2000 ce se referă la constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de art. 89 din același act normativ. Practic, obiectul ordinului este stabilirea modului de efectuare a controlului respectării legilor și a celorlalte acte normative din domeniul sportului și de verificare a activităților sportive, a modului de funcționare și administrare a structurilor sportive, în conformitate cu statutele, regulamentele și dispozițiile legale în vigoare, și a documentelor utilizate în activitatea de supraveghere și control în domeniul sportului.

În concret, principalul scop al Ordinului nr. 84/2023 este de a crea cadrul legislativ pentru sancționarea contravențională a federațiilor sportive naționale respectiv structurile sportive care nu respectă Ordinul nr. 500/2022 al Ministrul Sportului privind aprobarea Instrucţiunilor de stabilire a participării sportivilor de performanţă români, la nivel de seniori şi tineret, într-o pondere de minimum 40% din totalul de sportivi participanţi la competiţiile sportive naţionale oficiale, la sporturile de echipă. Conform Instrucțiunilor din Ordinul 500/2022, art. 5 coroborat cu art. 6, se prevede obligativitatea federațiilor sportive naționale de a stabili, în baza statutelor şi regulamentelor proprii, ponderea de participare a sportivilor de performanță români, la nivel de seniori şi tineret, la competiţiile sportive naţionale oficiale, la sporturile de echipă, în cuantum de minimum 40%. Practic obligativitatea se adresează în principal Ligi Profesioniste de Fotbal, Federațiilor Române de Fotbal, Baschet, Volei, Hochei pe Gheață, și Polo, dar este aplicabilă și celorlalte ramuri sportive ce includ sportul de echipă. Articolul 9 prevede că neîndeplinirea acestor instrucțiuni constituie contravenție ca urmare a nerespectării solicitărilor legale ale Ministerului Sportului, prevăzută de art. 88 lit. h) din Legea nr. 69/2000 şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 37.500 lei.

Conform prevederilor legale, au calitate de agenți constatatori personalul autorizat din cadrul Agenției Naționale pentru Sport, directorii direcțiilor pentru tineret și sport județene, directorul direcției pentru tineret și sport a municipiului București respectiv alte persoane împuternicite prin ordinul ministrului sportului. Competența agenților constatatori ai direcțiilor pentru tineret și sport este limitată la județul din care fac parte aceștia respectiv la nivelul municipiul București.

Ministerul Sportului Ordin

La prima vedere, Ordinul nr. 84/2023 reprezintă un mecanism coercitiv aflat la îndemâna Ministrului Sportului având în vedere că art. 17 din Instrucțiuni stabilește obligativitatea obținerii unui aviz din partea Ministrului Sportului cu privire la adoptarea notei de constatare pregătită de către agenții constatatori împreună cu procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Practic, procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției produce efecte juridice doar dacă este avizat de către reprezentantul legal al Ministerului Sportului, anume Ministrul Sportului.

Cu toate acestea, conform art. 4 din Instrucțiuni, agenții constatatori au obligația de a exercita controlul în cadrul competițiilor sportive cu impact la nivel național din domeniul sportului „pentru verificarea conformării la normele legale aplicabile în domeniu” și constă într-un control planificat sau într-un control neplanificat.

Controlul neplanificat constă în activitatea de verificare faptică și documentară cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației aplicabile în domeniul sportului, fără anunțarea în prealabil a structurii sportive în timp ce controlul planificat se desfășoară la structurile sportive pentru verificarea gradului de conformitate al acestora la legislația din domeniul sportului și la actele de reglementare.

Faptele ce reprezintă contravenții sunt prezentate limitativ în art. 88 din Legea nr. 69/2000 după cum urmează (a) dacă unui sportiv nelegitimat la un club sportiv i se permite participarea la competițiile sportive oficiale locale sau naționale de către organizatorii competiției sportive oficiale înscrise în calendarele federațiilor sportive naționale pe ramuri de sport; (b) dacă se permite participarea la activitățile sportive organizate a sportivilor care nu prezintă avizul medical; (c) dacă s-a prezentat declarații sau documente inexacte în baza cărora s-a operat înscrierea la competiții potrivit literei a), dacă, potrivit legii, fapta nu constituie infracțiune – însă din perspectiva noastră o astfel de faptă, de regulă, îndeplinește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri; (d) dacă se îngrădește de către deținătorii de baze sportive accesul celor îndreptățiți să le utilizeze; (e) dacă se organizează manifestări sportive fără a se asigura condițiile prevăzute prin regulamentele federației sportive naționale respective; (f) dacă bazele sportive respectiv instalațiile sportive sunt administrate necorespunzător de către deținătorii acestora sau de către cei cărora li s-a recunoscut un drept de folosință asupra lor, dacă fapta nu constituie infracțiune; (g) dacă există un refuz nejustificat de a se supune controlului instituit prin lege sau de a se prezenta avizele și autorizațiile de funcționare; (h) dacă nu sunt aduse la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse anterior, precum și a solicitărilor legale ale Ministerului Sportului; (i) neachitarea timbrului olimpic către Comitetul Olimpic și Sportiv Român; (j) neînregistrarea bazelor sportive în registrul bazelor sportive; (k) neasigurarea în timpul competiției a cel puțin unei echipe de prim ajutor calificat care utilizează ambulanțe tip B conform standardelor și normelor naționale și europene în vigoare; (l) lipsa deținerii de către o Federație ce primește finanțare de la bugetul de stat prin Ministerul Sportului a unei pagini proprii de internet un de să se regăsească statutul federației, structura organizatorică, numele persoanelor din conducere, bugetul anula, programele și strategiile proprii, regulamente, lista cluburilor sportive afiliate, numărul sportivilor legitimați pe categorii de vârstă, numărul antrenorilor și instructorilor pe ramură sportivă, calendarul competițional național și internațional precum și alte materiale de interes public; (m) nepublicarea pe pagina de internet de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Comitetul Paralimpic Român sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil precum și execuția bugetară anuală în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar anterior precum și a structurii organizatorice, conducerii, grila de salarizare, registrul imobilizărilor, numărul persoanelor angajate, organigrama, deciziile și hotărârile adoptate de către organele de conducere, finanțările alocate fiecărei federații și criteriile după care au fost acordate finanțările, programele și strategiile proprii, regulamentul de organizare și funcționare precum; (n) nerespectarea prevederilor art. 78 indice 2 din Legea nr. 69/2000 cu privire la afișarea regulamentului de închiriere a bazelor sportive.

Din interpretarea art. 3 lit. c) rezultă că agenții constatatori pot fi sesizați cu o solicitare de efectuare a unui control la o structură sportivă cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației aplicabile în domeniul sportului.

În cazul în care agenții constatatori vor obține avizul Ministrului Sportului și vor aplica o sancțiune contravențională, aceștia vor comunica sancțiunea structurii sportive care va avea la dispoziție 15 zile pentru a formula o plângere contravențională la instanța competentă. Dacă amenda nu va fi achitată în termenul legal, iar procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției nu este contestat la instanțele competente, agenții constatatori vor transmite procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției organelor de specialitate ale unităților administrativ-teritoriale sau unităților subordonate Ministerului Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, își are sediul fiscal contravenientul persoană juridică pentru demararea executării silite. Amenzile se constituie în alte venituri la bugetul entității care a aplicat sancțiunea contravențională.

Conform art. 89 din Legea nr. 69/2000, amenzile aplicate pentru săvârșirea contravențiilor sunt de la 3.000 de lei la 50.000 lei.


Procedura ordonanței de plată a fost introdusă în premieră de un tribunal arbitral sportiv

Basketball Arbitral Tribunal cu sediul în Geneva, Elveția, a anunțat printr-un comunicat oficial că a implementat în cadrul regulilor sale…

CAB anulează o hotărâre arbitrală a Federației Române de Baschet în două dosare distincte

În luna octombrie a anului 2023, Curtea de Apel București a admis două acțiuni în anulare formulate împotriva unei hotărâri…

Gherdan & Asociații l-a asistat cu succes pe Sotiris Manolopoulos în transferul la Dinamo București

Secția de baschet a Clubului Sportiv Dinamo București are un nou antrenor principal, în persoana lui Sotiris Manolopoulos. Cele două…